Whistleblowing

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb blíže stanovuje postup při vyřizování, zpracovávání a uchovávání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Účelem této interní vnitřní směrnice je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

Domov považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zásadní, a je proto nejen v jeho zájmu, ale i v zájmu všech jeho zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na jeho činnosti, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

Whisteblowin je termín, kterým se označují situace, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo protiprávní jednání, které je vymezeno výčtem deseti oblastí:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele a
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:

 • elektronicky na e-mailovou adresu (jana.vajsarova@dd-vlasim.cz);
 • písemně na adresu Domova (Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb, Bc. Vajsarová Jana DiS., Blanická 1089, 258 01 Vlašim);
 • nebo telefonicky (číslo + 420 604 401 205)
 • požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně

Určená příslušná osoba (Bc. Vajsarová Jana DiS.), která je oprávněna k přijetí oznámení, zejména:

 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
 2. navrhuje vedení Domovu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení (ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele či dalších osob, které nesmějí být dle § 4 odst. 1 zákona vystaveny odvetnému opatření);
 3. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak;
 4. postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně;
 5. plní pokyny vedení Domova, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona.

Další postup při vyřizování a vyhodnocování oznámení se řídí dle platné vnitřní směrnice Domova.